Szanowni Państwo, 
Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej
RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji przesyłamy
Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. 
Varimex Trade Anna Korpik w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, przetwarza dane osobowe zgodnie z art.6ust.1 Rozporządzenia, które mogą dotyczyć
Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników. 
Państwa dane są przechowywane przez okres 10 lat
- od momentu, w którym zakup i postępowanie zakupowe zostało zakończone a zobowiązania spłacone lub
rozliczone a także do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.
- w celu tworzenia ewentualnych analiz i zestawień na potrzeby własne, przez okres 5 lat od ostatniej
czynności na danych osobowych
- w celu przesyłania informacji marketingowych drogą mailową
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich ni podanie lub usunięcie na
żądanie może uniemożliwić realizacje umowy handlowej.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Varimex Trade Anna Korpik z siedzibą w Piasecznie ul.
Julianowska 42 lok. 223 , 05-500 Piaseczno
- Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres:  ul.Julianowska 42 lok. 223, 05-500
Piaseczno, mailowo na adres: korpiktrade@interia.pl   lub telefoniczne pod numerem 601803984
- Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów i zamówionych usług oraz w celu działań
marketingowych, 
- Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  innym
upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną,  podmiotom
świadczącym dla nas usługi informatyczne i kurierskie, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać
przekazania danych, 
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji nawiązanych
kontaktów biznesowych,  a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane
- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do   przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych
  narusza przepisy RODO. 
Niniejsze pismo nie zmienia warunków umów, zamówień i zwyczajów kontraktowych łączących strony i ma
charakter informacyjny z data wejścia w życie od 25.05.201 8 r.
Pismo nie wymaga odpowiedzi.

Z poważaniem, 
Varimex Trade Anna Korpik
ul. Julianowska 42 lok. 223
05-500 Piaseczno

asd