Szanowni Pa?stwo, 
Maj?c na uwadze zachodz?ce zmiany w prawie ochrony danych osobowych zwi?zane z wej?ciem w ?ycie
Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej
RODO, realizuj?c przys?uguj?ce Pa?stwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji przesy?amy
Pa?stwu tre?? klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. 
Varimex Trade Anna Korpik w ramach wzajemnych relacji zwi?zanych z prowadzon? dzia?alno?ci?
gospodarcz?, przetwarza dane osobowe zgodnie z art.6ust.1 Rozporz?dzenia, które mog? dotyczy?
Pa?stwa reprezentantów, w?a?cicieli lub pracowników. 
Pa?stwa dane s? przechowywane przez okres 10 lat
- od momentu, w którym zakup i post?powanie zakupowe zosta?o zako?czone a zobowi?zania sp?acone lub
rozliczone a tak?e do ustania wszelkich gwarancji i r?kojmi z tytu?u realizacji umowy lub zlecenia.
- w celu tworzenia ewentualnych analiz i zestawie? na potrzeby w?asne, przez okres 5 lat od ostatniej
czynno?ci na danych osobowych
- w celu przesy?ania informacji marketingowych drog? mailow?
Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich ni podanie lub usuni?cie na
??danie mo?e uniemo?liwi? realizacje umowy handlowej.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
- Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest Varimex Trade Anna Korpik z siedzib? w Piasecznie ul.
Julianowska 42 lok. 223 , 05-500 Piaseczno
- Mo?ecie si? Pa?stwo kontaktowa? z nami listownie na adres:  ul.Julianowska 42 lok. 223, 05-500
Piaseczno, mailowo na adres: korpiktrade@interia.pl   lub telefoniczne pod numerem 601803984
- Pa?stwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów i zamówionych us?ug oraz w celu dzia?a?
marketingowych, 
- Pa?stwa dane mo?emy przekazywa?: osobom upowa?nionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i
wspó?pracownikom, którzy musz? mie? dost?p do danych, aby wykonywa? swoje obowi?zki,  innym
upowa?nionym przez nas odbiorcom, w tym: podmiotom ?wiadcz?cym dla nas pomoc prawn?,  podmiotom
?wiadcz?cym dla nas us?ugi informatyczne i kurierskie, instytucjom które z mocy prawa mog? ??da?
przekazania danych, 
- Pa?stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres trwania wspó?pracy i realizacji nawi?zanych
kontaktów biznesowych,  a tak?e w okresie, w którym przepisy nakazuj? przechowywa? dane
- Przys?uguje Pa?stwu prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do   przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofni?cia zgody w dowolnym momencie. 
- Przys?uguje Pa?stwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, je?li
Pa?stwo uznaj?, ?e przetwarzanie Pa?stwa danych
  narusza przepisy RODO. 
Niniejsze pismo nie zmienia warunków umów, zamówie? i zwyczajów kontraktowych ??cz?cych strony i ma
charakter informacyjny z data wej?cia w ?ycie od 25.05.201 8 r.
Pismo nie wymaga odpowiedzi.

Z powa?aniem, 
Varimex Trade Anna Korpik
ul. Julianowska 42 lok. 223
05-500 Piaseczno

asd